I. Szanujemy prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 1. Korzystając z serwisów naszej Organizacji, akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w naszych serwisach. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
  II. Informuję, że Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest jest Al-Chem Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 17, 46-060 Prószków
  W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: k.kisiel@al-chem.pl
  Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz niezbędnym do prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:
  a. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  b. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
  Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)